کارگاه تحلیل فیلم برای مدیران

یک سکانس، چند آموزه

فیلم مانی بال داستان باشگاه اوکلند است که به شکل پر تکرار مهم‌ترین ستاره‌های خود را از دست می‌دهد.
مدیر این مجموعه بیلی است که می‌خواهد چالش اصلی را حل کند و با پرسشی اساسی رو به رو می‌شود که دقیقا مشکل ریشه‌ای چیست و چرا نمی‌تواند ستاره‌های خود را حفظ کند.
و راهکاری ویژه برای آن پیدا می‌کند.

ما با نگاهی به روندی که بیلی برای حل چالشش طی می‌کند به دنبال فکر کردن به چالش‌هایی از جنس جذب و استخدام در سازمان خود هستیم.

سکانس اول
نمایش ویدیو درباره سکانس اول
سکانس دوم
نمایش ویدیو درباره سکانس دوم
سکانس سوم
نمایش ویدیو درباره سکانس سوم
نمایش ویدیو درباره سکانس چهارم

برای دریافت نمونه تحلیل‌ها و فیلم های بیشتر لطفا اطلاعات خود را وارد فرمایید.