شایستگی‌های مدیریتی (تحلیل مدیریتی فیلم)

پوریا صبور · ۱۴۰۱-۱۰-۱۰