مدل اجرا و گام های برگزاری کانون ارزیابی

کانون ارزیابی را چگونه و در چه ساختاری می‌توان پیاده سازی کرد. در مقاله کانون ارزیابی مدیران انوع و اهداف برگزاری کانون ارزیابی را به شکل مفصل شرح دادیم و نمونه آن را به شکل ویدیویی برای شما ارائه کردیم. در این مقاله اما قرار است به مدل اجرا و گام های برگزاری کانون ارزیابی … ادامه خواندن مدل اجرا و گام های برگزاری کانون ارزیابی